FORMER BEARERS , NATIONAL UNION OF JOURNALISTS (I)

  S. NO. YEAR PRESIDENTS SECRETARY GENERAL
         
  1. 1972-1974 Shri . L Meenakshi Sundaram Shri . S K Rau
  2. 1974-1977 Shri . H L Gaur Shri . Prithvis Chakravorty
  3. 1977-1979 Shri . L Meenakshi Sundaram Shri . Kapil Verma
  4. 1979-1981 Shri . L Meenakshi Sundaram Shri . Rajendra Prabhu
  5. 1981-1983 Shri . Kapil Verma Shri . K N Malik
  6. 1983-1985 Shri . Prithvis Chakravorty Dr. N K Trikha
  7. 1985-1988 Shri . Arun Bagchi Shri . J K Gupta
  8. 1988-1990 Shri . Rajendra Prabhu Shri . K N Gupta
  9. 1990-1993 Shri . B K Dhal Shri . A N Mishra
  10. 1993-1996 Shri . Nitish Chakravarti Shri . Balbir Kumar Punj
  11. 1996-1998 Shri . Rajendra Prabhu Shri . Asim Kr Mitra
  12. 1998-2000 Dr. N K Trikha Shri . Gulab Batra
  13. 2000-2003 Shri . Shyam Khosla Shri . P K Roy
  14. 2003-2006 Shri . A N Mishra Shri . M D GANGWAR
  15. 2006-2008 Dr. N K Trikha Shri . Prajnananda Chaudhuri
  16. 2008-2010 Shri . P K Roy Shri . Atmdeep
  17. 2010-2013 Shri . Prajnananda Chaudhuri Shri . Ras Bihari
  18. 2013-2015 Shri Uppala Lakshman Shri Prasanna Mohanty

 
Untitled Document
NATIONAL UNION OF JOURNALISTS ( I ) WWW.NUJINDIA.COM
MANAGED BY : MCKPRD INFOTECH